YIT PERSONĀLATLASES PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

1. DATU PĀRZINIS

YIT Oyj

Panuntie 11

00620 Helsinki

Tel. +350 20 433 111

Šajā privātuma paziņojumā aprakstīts, kādā veidā YIT apstrādā potenciālo amata kandidātu personas datus, lai veiktu atlases procesus. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar šo privātuma paziņojumu, likumiem un Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR). 

2. KONTAKTPERSONAS

Par datu aizsardzības jautājumiem atbildīgā persona:

Jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pasta adresi privacy@yit.fi

Tarmo Nikkilä

tarmo.nikkila@yit.fi

+358 40 821 1214

Par reģistru atbildīgā persona:

Diāna Motrohina

diana.motrohina@yit.lv

+371 67606900

3. APSTRĀDĀTĀJI UN SAŅĒMĒJI

Personas datu apstrādi veic personāla nodaļas pārstāvis un personāla atlases speciālisti, kuri piedalās atlases procesā. Dažos gadījumos amata kandidāta personas dati var tikt atklāti tādām trešajām personām kā atlases veikšanai izmantotie personāla atlases konsultanti vai personāla atlases uzņēmumi. Šajās situācijās YIT izmanto līgumus, lai pārliecinātos par to, ka amata kandidātu personas dati tiek izmantoti tikai tādos nolūkos, kas atbilst šai privātuma politikai, likumiem un GDPR.

Reģistrācijas tehniskā platforma ir SmartRecruiters. Pakalpojuma sniedzējs ir SmartRecruiters ar galveno biroju Savienotajās Valstīs. Tie SmartRecruiters datu centri, kuros tiek apstrādāti YIT dati, atrodas ES un ASV. Pakalpojuma sniedzējs darbojas kā personas datu apstrādātājs.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN PAMATS

Personas datu apstrādes pamats ir amata kandidāta (datu subjekta) piekrišana. Dažos gadījumos apstrāde var būt nepieciešama arī starp YIT un amata kandidātu noslēgta darba līguma izpildei vai pasākumu īstenošanai pirms darba līguma noslēgšanas starp YIT un amata kandidātu.

Personas dati tiek apstrādāti, lai īstenotu YIT personāla atlases procesus un saglabātu potenciālo amata kandidātu datus turpmākas personāla atlases nolūkos, ja vēlāk atbrīvojas piemēroti amati. Augšminētajā apstrādē ietilpst komunikācija ar amata kandidātiem, piemēram, personāla atlases adresātu saraksts, un citi ar personāla atlases procesu saistīti pasākumi.

Iegūtie personas dati tiek izmantoti tikai šajā privātuma paziņojumā minētajos nolūkos.

Personāla atlases procesā ne vienmēr ir iespējams izskatīt kandidatūru, ja amata kandidāts nevēlas atklāt YIT savus personas datus, kas nepieciešami personāla atlases procesā.

5. REĢISTRA DATU SATURS

YIT apstrādā šādus amata kandidāta personas datus un kontaktinformāciju, kā arī citus personāla atlases procesa īstenošanai nepieciešamus datus:

 • vārds,
 • dzimšanas datums,
 • kontaktinformācija (adrese, e-pasts un tālruņa numurs),
 • darba pieredze un cita pieredze,
 • izglītība,
 • pēc paša kandidāta iniciatīvas iesniegti dati:
  • pieredzes un atbilstības darbam apraksts, kā arī vēlamā darba alga;
  • atsauksmes vai atsauksmju sniedzēju vārdi, statuss un kontaktinformācija;
  • cita informācija brīvā formā,
 • personāla atlases procesā iesaistīto personu rakstisks kopsavilkums par amata kandidātu, kā arī atsauksmju sniedzēju liecību kopsavilkums.

 

6. PARASTIE DATU AVOTI

Personas dati pamatā tiek iegūti no pašiem datu subjektiem personāla atlases procesā. Ar datu subjekta piekrišanu personas datus var iegūt arī no tādiem citiem avotiem kā konsultanti un personāla atlases uzņēmumi, kas piedalās personāla atlases procesā.

Ar datu subjekta piekrišanu personas datus var iegūt arī no atsauksmju sniedzējiem, kuru kontaktinformāciju amata kandidāts ir norādījis pēc savas iniciatīvas.

7. REĢISTRA DROŠĪBAS PRINCIPS UN PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

YIT veic amata kandidāta personas datu apstrādi personāla atlases procesa laikā. Pēc personāla atlases procesa pabeigšanas personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams YIT tiesību izmantošanai, saistību izpildei un reaģēšanai uz potenciālām pretenzijām, bet ne ilgāk kā divus gadus.  

Ja kandidāts izvēlēts amatam, YIT var nodot personāla atlases procesā iegūtos personas datus YIT personāla reģistram.

Personas datus var glabāt arī ilgāku laiku, ja tas nepieciešams YIT saistību izpildei saskaņā ar likumiem, noteikumiem un citiem autoritatīviem avotiem.

Pakalpojuma sniedzējs (SmartRecruiters, Inc.) nodrošina pakalpojumā glabāto personas datu tehnisko aizsardzību.  

8. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Tiesības pieprasīt piekļuvi

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti, un tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem, kas attiecas uz viņu.

 

Citas tiesības

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā:

 • Atsaukt piekrišanu;
 • Pieprasīt personas datu labošanu;
 • Pieprasīt personas datu dzēšanu;
 • Pieprasīt personas datu pārnešanu uz citu sistēmu;
 • Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Kad amata kandidāts iesniedz pieteikumu, tiek izveidots Kandidāta profils (Kandidātu portāls). Iekšēja amata kandidāta (YIT darbinieka) gadījumā tiek izveidots iekšējais kandidāta profils pēc pieteikuma iesniegšanas Darbinieku portālā.

Datu subjekti var izmantot savas tiesības, pierakstoties Kandidātu portālā vai – iekšēja amata kandidāta gadījumā – Darbinieku portālā. Kandidātu portālā vai Darbinieku portālā datu subjekti var, piemēram, dzēst vai papildināt savus neprecīzos vai nepareizos personas datus.

Ja datu subjekti nevar izmantot savas tiesības Kandidātu portālā vai Darbinieku portālā, jāiesniedz pieprasījums atbilstoši norādījumiem 2. sadaļā.

9. DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ)

Mēs esam nodevuši personas datu apstrādi ārpakalpojumā apakšuzņēmējiem – trešajām personām, un dažas no tām atrodas arī ārpus ES un EEZ, piemēram, Savienotajās Valstīs. Šie apakšuzņēmēji veic personas datu apstrādi pārziņa vārdā, un tiem ir pienākums ievērot pārziņa norādījumus un šo privātuma politiku. Ja pakalpojumu sniegšana notiek vai personas dati citādi tiek apstrādāti valstī ārpus ES vai EEZ, datu pārzinis ar līgumā noteiktu pasākuma palīdzību nodrošina, lai datu apstrāde notiek atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.

Ja nepieciešams nodot personas datus ārpus ES vai EEZ, datu pārzinis pārliecinās par to, vai Eiropas Komisija ir pieņēmusi atbilstības lēmumu par konkrēto valsti, vai tiek izmantotas Komisijas pieņemtās standartklauzulas.   

10. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Personas dati netiks izmantoti automatizētā lēmumu pieņemšanā.