VIDEO NOVĒROŠANAS NOTEIKUMI YIT LATVIJA BŪVOBJEKTOS

1. SIA “YIT LATVIJA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003377087, turpmāk tekstā – “Sabiedrība”, kas ir pārzinis personas datu apstrādei, veic video novērošanu Sabiedrības būvniecības objektos, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk tekstā – “Regula”, un LR “Fizisko personu datu apstrādes likuma”, turpmāk tekstā – “Likums”, noteikumiem.
2. Par video novērošanu Sabiedrības būvniecības objektā visas personas, kas noteiktā kārtībā iekļūst būvniecības objektā, tiek informētas ar redzamā vietā uzstādītu tāfeli.
3. Video novērošanas mērķi ir :
3.1. noziedzīga nodarījuma novēršana vai atklāšana;
3.2. darba drošības noteikumu ievērošanas kontrole, lai pēc iespējas novērstu risku būvniecības objektā nodarbināto personu veselībai un dzīvībai, ņemot vērā, ka būvniecības objektos veicamais darbs ir saistīts ar paaugstinātu un personu veselībai un dzīvībai bīstamu risku, tajā skaitā, bet ne tikai, veicot būvniecības darbus lielā augstumā, izmantojot celtniecības tehniku, kas pārvieto smagus būvniecības elementus.
4. Būvniecības objektā esošo personu identitāte tiek fiksēta, izmantojot elektronisko darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS).
5. Pie ieejas Sabiedrības būvniecības objektā, labi redzamā vietā, ir uzstādīta brīdinājuma tāfele ar Regulas prasībām atbilstošu informāciju.
6. Video novērošanas dati ir ierobežotas pieejamības dati.
7. Video ierakstu glabāšanas termiņš – 14 dienas, vai ilgāk, ja ieraksts ir nodots tiesību sargājošajām institūcijām noziedzīga nodarījuma atklāšanai.
8. Video novērošanas tiešsaistes attēlus monitorā novēro tikai tās personas, kuru pienākumos ietilpst minētās darbības veikšana.
9. Video ierakstiem var piekļūt pārziņa darbinieki, kuriem tādas tiesības ir piešķirtas ar Sabiedrības rīkojumu, lai sasniegtu video novērošanas mērķus.
10. Ņemot vērā video ierakstā esošo personas datu apjomu, datu subjektam ir tiesības iepazīties ar video ierakstā redzamo attēlu, norādot konkrētu datumu un laiku. Atbilde uz datu subjekta pieprasījumu un sagatavotais materiāls tiek izsniegts 30 dienu laikā no datu subjekta pieprasījuma saņemšanas dienas. Video ierakstā redzamo personu sejas, izņemot datu subjektu, tiek aizmiglotas.
11. Datu subjektam nav tiesību pieprasīt dzēst video ierakstu pirms 14 dienu termiņa izbeigšanās.
12. Video novērošanas sistēma sastāv no videonovērošanas kamerām un ieraksta iekārtām, kurās glabājas videonovērošanas rezultātā iegūtie ieraksti. Ierakstos tiek fiksēts laiks un datums, ieraksts tiek veikts nepārtraukti.
13. Videonovērošanas kameras izvietotas tā, lai novērošanas laukums būtu tik liels, cik nepieciešams video novērošanas mērķa sasniegšanai. Par video novērošanas kameru atrašanās vietām būvlaukumā - informācija ir norādīta tāfelē, kas novietota redzamā vietā.
14. Video novērošanas ierakstu kopijas netiek veidotas.