YIT PRIVĀTUMA POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ PRIVĀTAJIEM KLIENTIEM (FIZISKĀM PERSONĀM) UN TIRGVEDĪBAS REĢISTRU

1. DATU PĀRZIŅI

YIT Korporācija (uzņēmējdarbības ID 0112650-2)
Galvenā biroja kontaktinformācija:
P.O. Box 36, 
Panuntie 11 
00621 Helsinki 
e-pasts: privacy@yit.fi

SIA “YIT LATVIJA”
VRN 40003377087,
Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058
e-pasts: celtnieciba@yit.lv  

YIT Korporācija ir atbildīga par personas datu apstrādi YIT grupas līmenī, pamatojoties uz šajā politikā noteikto tiesisko pamatu un mērķiem, tajā skaitā grupas mēroga tirgvedībai un tirdzniecībai; pakalpojumu izmantošanai, finanšu un citai administratīvai un uzņēmējdarbības pārvaldībai; klientu un piegādātāju attiecību pārvaldībai; preču, pakalpojumu, klientu un piegādātāju attiecību un uzņēmējdarbības analīzei un attīstībai.

SIA “YIT LATVIJA” ir atbildīga par personas datu apstrādi saviem mērķiem, pamatojoties uz šajā privātuma politikā noteikto tiesisko pamatu, tajā skaitā līgumsaistību izpildei un klientu un piegādātāju attiecību pārvaldībai.

2. INFORMĀCIJA JAUTĀJUMIEM PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Jūs varat sazināties ar YIT Korporāciju, nosūtot pieprasījumu uz e pastu:  privacy@yit.fi
Jūs varat arī sazināties SIA “YIT LATVIJA”, nosūtot pieprasījumu uz e pastu: celtnieciba@yit.lv,

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti:

 • Izpildot datu subjekta informācijas pieprasījumu pirms līguma (rezervācijas, priekšlīguma vai pirkuma) parakstīšanas. Datu subjektam, apstrādājot personas datus, tiek nosūtīta pieprasītā informācija uz datu subjekta norādītajiem tehniskajiem līdzekļiem;
 • Sagatavojot rezervācijas līgumu un/vai priekšlīgumu;
 • Pēc priekšlīguma noslēgšanas, pārbaudot datu subjekta plānoto ieguldāmo naudas līdzekļu izcelsmi, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām;
 • Sagatavojot dzīvokļa apskates aktu;
 • Sagatavojot pirkuma līgumu ar pielikumiem;
 • Nosūtot personas datus zvērinātam notāram nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai sagatavošanai;
 • Sagatavojot dzīvokļa pieņemšanas-nodošanas aktu;
 • Saziņai ar datu subjektu, lai izpildītu datu subjekta pieprasījumus saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildi;
 • Veicot datu subjekta apkalpošanu garantijas periodā;
 • Nosūtot datu subjekta personas datus dzīvojamās mājas, kurā nopirkts dzīvokļu īpašums, pārvaldniekam;
 • Saņemot datu subjekta piekrišanu, veicot tiešo tirgvedību;
 • Organizējot izlozes un konkursus;
 • Organizējot datu subjektu apmierinātības un sabiedriskās domas aptaujas;
 • Noziedzīgu nodarījumu konstatācija;
 • analīzes, profilēšanas, segmentācijas un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

Datu pārziņi izmanto sīkdatnes.

4. DATU SUBJEKTI UN PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Pārziņi apstrādā sekojošas personas datu kategorijas :

 • datu subjekta pamatinformācija - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, dzimums, valoda, profesija, deklarētā dzīves vietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs. Datu subjekts izvēlas viņam ērtāko saziņas veidu. Lai pārbaudītu datu subjekta ieguldāmo naudas līdzekļu izcelsmi, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, var tikt apstrādāti arī citi personas dati, kurus satur naudas līdzekļu izcelsmes pierādījumi;
 • tirgvedības dati - datu subjekta vēlmes un intereses, kas saistītas, piemēram, ar vēlamā nekustamā īpašuma veidiem un īpašībām, ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, platību, īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, cita informācija, kuru datu subjekts ir norādījis un piekrīt, ka tā tiek izmantota, lai saņemtu piedāvājumus no pārziņiem;
 • datu subjekta konta dati – datu subjekta attiecību termiņš un attiecību izveides un izbeigšanas faktoloģija; dati par noslēgtajiem līgumiem, tajā skaitā informācija par līgumu izpildes gaitu, datu subjekta atsauksmes un sūdzības, sarakste ar datu subjektu, tirgvedības izpēte; cita saziņa; dati par izrakstīto rēķinu apmaksu;
 • digitālo pakalpojumu lietotāju dati - digitālajam kontam nepieciešamie reģistrācijas dati, piemēram, lietotājvārds, segvārds, parole un citi identifikatori; informācija par pakalpojuma lietojumu, piemēram, pakalpojuma funkciju lietojums un pārlūkošanas informācija, izmantojot lietotāja digitālo kontu; informācija, kas savākta, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, datu subjekta pārlūkotās Datu pārziņa tīmekļa vietnes un lapas, ierīces modelis, atsevišķa ierīce un/vai sīkdatņu identifikators, kanāls, ar kuru tiek piekļūts pakalpojumam (tīmekļa pārlūks, mobilo ierīču pārlūks, lietojumprogramma), pārlūka versija, IP adrese, sesijas identifikators, sesijas laiks un ilgums, ekrāna izšķirtspēja un operētājsistēma; atrašanās vietas dati, piemēram, koordinātas, kas aprēķinātas, izmantojot GPS, WLAN savienojuma punktus vai mobilā tīkla bāzes stacijas, ja lietotājs šim nolūkam ir devis savu skaidru piekrišanu;
 • dati par sociālo plašsaziņas līdzekļu lietojumu - Datu pārziņa tīmekļa vietne var ietvert sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas, piemēram, Facebook pogu „Patīk” un „Dalīties”. Datu pārzinis var saņemt komentāru vai saiti, ar ko lietotājs dalās no Datu pārziņa tīmekļa vietnes Facebook vietnē; Datu pārzinis var arī saņemt lietotāja publiskā profila datus Facebook vietnē un jebkuru informāciju, ar ko Facebook lietotājs dalās, izmantojot Datu pārziņa pakalpojumus. Jūsu mijiedarbību ar šīm Funkcijām pārvalda tā uzņēmuma privātuma politika, kas sniedz šīs Funkcijas, piemēram, Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
 • Datu subjekta darbības analīzes dati, piemēram, datu subjekta tirgvedības segmenti un profili, kas atvasināti no iepriekš aprakstītajiem datiem un no regulāro avotu datiem, izmantojot analīzi un paraugus, piemēram, lietotāja/klienta iespējamo interešu aprēķins vai citādi segmentējot lietotāju/klientu noteiktās lietotāju grupās.

5. PERSONAS DATU IEGUVES AVOTI

Datu pārzinis SIA “YIT LATVIJA” personas datus iegūst tieši no datu subjekta, pirms līguma noslēgšanas, datu subjektam aizpildot anketu. Par datu subjekta identitāti, pārzinis pārliecinās, pārbaudot personu apliecinošu dokumentu.  Papildus personas datus, kas nepieciešami, lai  pārzinis pārbaudītu datu subjekta naudas līdzekļu izcelsmi, pārzinis iegūst no publiski pieejamām datu bāzēm, piemēram, Lursoft, VID.

6. DATU IZPAUŠANA UN PĀRSŪTĪŠANA 

Personas dati tiek nodoti tikai zvērinātiem notāriem, nostiprinājuma lūgumu sagatavošanai, saskaņā ar noslēgtu nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. Klauzula par datu nodošanu zvērinātam notāram ir iekļauta ar datu subjektu noslēgtajā priekšlīgumā par nekustamā īpašuma pirkumu.

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

7. DATU AIZSARDZĪBA UN GLABĀŠANA 

Personas datiem piekļūst tikai pārziņu darbinieki, kuriem darba tiesiskās attiecības ir tieši saistītas ar viņu darba pienākumu izpildi. Digitālie dati tiek aizsargāti ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Dokumenti, kas satur personas datus un ir papīra formā, tiek glabāti slēgtos skapjos, kas ir aizsargāti ar piekļuves kontroles līdzekļiem.

8. DATU SUBJEKTA PIEKĻUVES, DATU LABOŠANAS UN CITAS TIESĪBAS

Datu subjektiem ir tiesības zināt, kāda veida personas datus pārziņi ir savākuši un apstrādājuši. Pēc datu subjekta pieprasījuma pārziņi labos, dzēsīs (izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad datu dzēšana nav atļauta) vai papildinās nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas datus.
Datu subjektiem ir tiesības atsaukt savu piekrišanu,  izmantot datus tiešajai tirgvedībai, nosūtot rakstisku paziņojumu uz Sabiedrības e-pastu: celtnieciba@yit.lv.

Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai nosūtot to uz adresi Elijas iela 17, Rīga, LV 1050 vai elektroniski – e-pasts: pasts@dvi.gov.lv.